Algemene Voorwaarden

 

 Artikel 1 -Definities

 

Hieronder tref je de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de diensten afgenomen bij Smart Course.

 

-        Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door Smart Course bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname van een onlinecursus waarmee sprake is van overeenkomst tussen

Klant en Smart Course.

-        Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich door middel van registratie een account heeft aangemaakt op de website van Smart Course en daarbij een onlinecursus heeft geselecteerd.

-        Onlinecursus: de cursus(sen) die door Smart Course via haar website wordt aangeboden. Aanvullend kan Smart Course ook opleidingen en trainingen op maat verzorgen.

-        Startdatum onlinecursus: De datum waarop de onlinecursus gestart is.

-        Cursusduur: De duur van de onlinecursus zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website www.SmartCourse.nl

-        De onlinediensten: het gebruik door de Klant van het e-learningprogramma)

-        Serviceduur: De periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang heeft tot de online leeromgeving op de website van Smart Course .

-        Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is.

-        Datum einde online cursus: Datum waarop de serviceduur is afgelopen.

-        Cursusinformatie: Informatie over de onlinecursus(sen) zoals gepubliceerd op www. SmartCourse.nl.

-        Klant: Particulier die bij Smart Course een onlinecursus afneemt.

-        Cursusmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) de onlinecursus.

 

Artikel 2 – Aanbod

 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de onlinecursus(sen).

2. Het aanbod over de te volgen onlinecursus vermeldt in ieder geval op duidelijke en op begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

a. de titel en globale inhoud van de onlinecursus

b. de prijs van de onlinecursus;

c. de wijze van betaling van de onlinecursus;

d. de activering en het startmoment van de onlinecursus;

e. de identiteit en het adres van Smart Course, inclusief het bezoekadres;

f. het recht van de Klant de overeenkomst tot het volgen van de onlinecursus binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig (Artikel 7).

3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant

en Smart Course nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de

algemene informatievoorziening van Smart Course.

De Algemene Voorwaarden zijn daarmee integraal van toepassing op alle (navolgende) overeenkomsten voor het volgen van onlinecursus(sen) die Smart Course met de Klant sluit.

 

 

Artikel 3 - De Overeenkomst

 

1. Door de activering (door middel van een door Smart Course verstrekte link) van de betreffende onlinecursus(sen) gaat de Klant met Smart Course een overeenkomst aan.

2. De Klant verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld voor de duur van de onlinecursus.

3. Mochten er voor de gekozen onlinecursus nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.

4. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant Smart Course heeft bereikt én Smart Course de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.

5. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan de Smart Course voor de duur van de gehele onlinecursus.

 

Artikel 4 -Voorwaarden gebruik onlinediensten 

 

1. De onlinediensten van Smart Course worden zonder bijkomende dienstverlening als zodanig geaccepteerd door de klant op het moment van levering.

2. Smart Course streeft erna om haar levering van onlinediensten op een optimale wijze uit te voeren. Zij streeft erna om de onlinediensten 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar te hebben (met uitzondering van onderhoud of storingen).

3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur

en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het

gebruik van de Dienst. Smart Course levert derhalve geen garanties met betrekking tot de werking van haar onlinediensten op de computersystemen van de gebruikers.

4. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Ook is het niet toegestaan de inlogaccounts door te verkopen.

Bij een vermoeden van deze overtreding van deze bepaling heeft Smart Course het recht om direct het desbetreffende account te blokkeren zonder dat daar een schriftelijke melding aan vooraf hoeft te gaan. Smart Course heeft in dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde vergoedingen of op opschorting van haar betalingsverplichtingen.

5. Smart Course garandeert dat de Klant zijn/haar gegevens in een technisch betrouwbaar systeem laat opslaan. Na afloop van de cursus en/of de onlinediensten kan de Klant zijn/haar gegevens zelf verwijderen. Smart Course garandeert dat daarna alle persoonsgegevens en/of gegevens in het kader van de uitvoering van de onlinecursus zijn verwijderd.

 

 

 

Artikel 5 -Toegang tot de onlinecursus

 

1. De Klant meldt zich aan door een eigen account aan te maken en zijn gegevens te registreren op de manier zoals omschreven op de Website SmartCourse.nl.

2. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem/haar ingevulde gegevens voor de registratie van het Account. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

3. Na deze aanmelding krijgt de klant een bevestiging van deelname aan de betreffende onlinecursus. Bij deze bevestiging is een factuur gevoegd. De klant voldoet het verschuldigde cursusgeld via een Idealbetaling.

4. Na ontvangst van de betaling krijgt de klant een automatisch aangemaakte bevestiging van ontvangst van het cursusgeld alsmede een link met mogelijkheid tot activering van de onlinecursus. De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden vóór de start van de onlinecursus.

5. Met de activering krijgt de klant feitelijk toegang tot de onlinecursus en de onlinediensten van Smart Course. De datum van activering is tevens de startdatum van de onlinecursus alsmede de looptijd van de serviceduur van Smart Course.

 

Artikel 6 – Serviceduur

 

1. De serviceduur bedraagt 6 maanden met een maximum van 9 maanden.

2. In geval van storing of verhindering van de service heeft de klant recht op serviceverlenging. De termijn bedraagt zoveel dagen als de storing heeft geduurd, te rekenen vanaf de dag nadat de storing is ingetreden.

3. Na het verstrijken van de serviceduur heeft Smart Course, tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Klant.

 

 

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 

1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden.

2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Smart Course zal dit verzoek per mail bevestigen.

3. Na ontvangst van het verzoek tot ontbinding door de Smart Course heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen Artikelen, waaronder cursusmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Smart Course betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden cursusmateriaal, alleen in de situatie dat dit zo in de praktijk voorkomt.

4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Smart Course de retourzending niet en is de klant verplicht de cursus te houden.

5. Indien de klant al gestart is met een onlinecursus, dat wil zeggen 1 les heeft doorlopen, dan wordt er 35,- aan licentiekosten in rekening gebracht.

6. Indien de klant meerdere lessen heeft doorlopen dan is er geen restitutie van de gelden mogelijk, gezien de onlinecursus immers gestart is.

 

Artikel 8 -Intellectueel eigendomsrecht

 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij Smart Course. Onder de hier bedoelde eigendomsrechten wordt verstaan: het auteursrecht, het databankrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en/of octrooirecht, alsmede overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal.

2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Smart Course het cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de klant.

4. Niets in de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

 

 

Artikel 9 -Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

 

1. Smart Course en de Klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2. De Klant dient bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een adequate uitvoering van de Overeenkomst. De verstrekte persoonsgegevens en cursusgegevens zullen door Smart Course alleen worden gebruikt voor het registreren van de aanmelding alsmede de uitvoering van de onlinecursus(sen).

3. Smart Course, haar personeel en/of voor Smart Course werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

4. De Klant geeft Smart Course toestemming voor de verwerking van uitsluitend die persoonsgegevens die verband houden met de registratie van het Account en het gebruik van de onlinediensten.

 

Artikel 10 -Aansprakelijkheid

 

1.  De onlinecursussen van Smart Course zijn slechts bedoeld volwassenen verder te helpen in hun persoonlijke groei. Ze zijn dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor de vervanging van een consult, of behandeling bij een arts, psycholoog of psychiater voor de verwerking of oplossing van psychische stoornissen, verslavingen, lichamelijke aandoeningen, depressies of trauma’s.

2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de onlinecursussen van Smart Course en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Smart Course niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de onlinecursussen van Smart Course en het cursusmateriaal. Smart Course is voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

3. Smart Course is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van de aangeboden onlinecursussen, en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en diensten.

4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Smart Course , is niet Smart Course aansprakelijk voor welke schade dan ook die Smart Course in verband met deelname aan een onlinecursus van Smart Course of anderzijds uit hoofde van de Overeenkomst.

5. Indien Smart Course aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Smart Course beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.  Smart Course is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De klant vrijwaart Smart Course voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

 

Artikel 11 -Overmacht

 

1. Voor zoveel Smart Course ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smart Course gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

2. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 12 -Vrijwaringen

 

1.  Smart Course vrijwaart de Klant voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom zoals bedoeld in artikel 7 op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien Smart Course aan de Klant informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Smart Course dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 13 -Klachten

 

1. Klachten over de dienstverlening van Smart Course kunnen per e-mail door De Klant worden ingediend via het e-mailadres info@Smart Course.nl.

2. De wijze waarop klachten worden behandeld staat omschreven in de klachtenprocedure van Smart Course die is te vinden op de website van Smart Course: www.Smart Course.nl

3. Smart Course zal de ontvangst van klachten binnen 30 dagen schriftelijk bevestigen aan klager.

 

Artikel 14 -Overige bepalingen

 

1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met De Klant en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2. Smart Course is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen van de Voorwaarden kunnen ook gelden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten waarbij als uitgangspunt geldt dat de wijzigingen niet tot nadeel van de dan gecontracteerde Klant zullen strekken.  

3. Smart Course zal wijzigingen van de Algemene Voorwaarden alsmede de inwerkingtreding bekend maken op www.Smart Course.nl.

4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Smart Course partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

5.  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.